Tiếp cận thông tin NTM

Người đăng: QT Hệ thống Lượt xem: 305

- Đến nay, đã có 112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 57,73% tổng số xã, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn của toàn tỉnh (194 xã(2 )) là 15,96 tiêu chí/xã. Hiện còn 17 xã đạt 09 tiêu chí; không còn xã dưới 08 tiêu chí. Có 10 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (chiếm 5,15%), 54 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí (chiếm 27,83%).
- Đã có 181 thôn được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Hiện nay, các huyện đang tiếp tục tiến hành thẩm định, xét công nhận các thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021.
- Chương trình OCOP: Đến nay, đã có 206 sản phẩm OCOP được công nhận.
TT  Nhóm ngành   3 sao 4 sao  Tiềm năng 5 sao  Tổng cộng 
 1  Thực phẩm  138
 17
 0  155
 2  Đồ uống  10
 2
 0  12
 3  Thảo dược
 14
 2  0  16
 4  Thủ công mỹ nghệ 
 14
 4  1  19
 5  Vải, may mặc
 2
 1  0  3
 6  Dịch vụ du lịch nông thôn 
 1
 0  0  1
   Tổng cộng
 179
 26  1  206
   Tỉ lệ (%)
 86,89
 12,62
 0,49
 100,00


(1) Không tính 5 xã của Điện Bàn đã đạt chuẩn NTM, đã có Nghị quyết lên phường.
(2) Kể từ ngày 01/3/2021, không thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã Bình Minh, huyện Thăng Bình và 05 xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương, thị xã Điện Bàn (Công văn số 1008/UBND-KTN ngày 01/3/2021). Vì vậy, kể từ năm 2021, toàn tỉnh còn 194 xã triển khai thực hiện Chương trình NTM.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM

Địa Chỉ: 50 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 2240 116 - Fax: (0235) 3811 764

Email: sales@qti.vn